Chữ chạy di chuột vào thì dừng , di ra thì chạy tiếp